o ns kontakt

Národní strategický referenční rámec (NSRR) je oficiální dokument, který popisuje strategii rozvoje České republiky v programovém období 2007 až 2013. Představuje základ pro čerpání finanční pomoci ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti Evropské unie ve výši 26,69 miliard eur.

Evropská komise akceptovala priority rozvoje České republiky 26. července 2007. Národní strategický referenční rámec dojednal za Českou republiku vládou jmenovaný tým, jehož členy byli Milan Půček, Milena Vicenová, Miroslava Kopicová, Petr Moos a Martin Tlapa.

NSRR vychází z principu partnerství v souladu s článkem 11 nařízení Rady č. 1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení č. 1260/1999.

Příprava NSRR probíhala ve spolupráci s Hospodářskou komorou, Českým statistickým úřadem, Agrární komorou, Svazem měst a obcí, Družstevní asociací, Svazem průmyslu a dopravy, Českomoravskou komorou odborových svazů, Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů, Českou konferencí rektorů, Radou vlády pro nestátní neziskové organizace, Radou vlády pro výzkum a vývoj, a Radou vlády pro rozvoj lidských zdrojů.

Částka 3,77 miliard eur je určena na vytvoření moderní občanské společnosti v České republice. Prostředky pro tuto oblast budou poskytovány na základě tří operačních programů: Lidské zdroje a zaměstnanost, Vzdělávání pro konkurenceschopnost a Praha – Adaptabilita. Cílem je podpořit rozvoj vnitřně různorodé sociálně citlivé a soudržné společnosti a přispět ke zvyšování kvality života obyvatel. Zároveň mají být prostředky investovány do vytvoření moderního vzdělávacího systému, který přispěje k rozvoji znalostní ekonomiky a stane se zdrojem efektivity a flexibility trhu práce České republiky.

Partneři

Inzerce